Trên 297822 thành viên đang đợi bạn tại Likeyou

Thoả thuận về cung cấp dịch vụ

Bản nội quy này điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc sử dụng website hẹn hò «LikeYou» (sau đây gọi tắt là «Trang web»), đơn vị chủ quản là công ty TNHH Jamcorp Việt Nam (sau đây gọi là«Công ty») đồng thời điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty và Người sử dụng trang web (gọi tắt là user - «Người dùng»)

Thoả thuận này là văn bản được công bố chính thức của Công ty. Việc đăng ký của người sử dụng trên trang web xác nhận sự đồng ý của họ với Thoả thuận này.

Người sử dụng, bằng cách chấp nhận Thoả thuận này:

 1. Xác nhận rằng họ đã hiểu hết các điều khoản của Thoả thuận này.
 2. Đảm bảo rằng độ tuổi của mình không dưới 18 tuổi.
 3. Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của thông tin và các tài liệu được công bố trên trang web, về sự an toàn và tính bảo mật của dữ liệu, cần thiết để được cho quyền vào trang web.
 4. Nhận thức được rằng trang web này có thể chứa các nội dung chỉ dành cho người lớn.
 5. Đồng ý sử dụng trang web phù hợp với các quy định pháp luật đang có hiệu lực và được áp dụng cho lĩnh vực này.
 6. Có nghĩa vụ không công bố rộng rãi địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, đường link và các mối liên hệ khác.
 7. Cam kết không công bố những lời lăng mạ, phỉ báng, diễn đạt tục tĩu, các yếu tố khiêu dâm hoặc vô đạo đức, các yếu tố thể hiện hoặc kích thích bạo lực hay khủng bố, các yếu tố xúc phạm phẩm giá con người, cũng như các yếu tố khác, không phù hợp với quy định của pháp luật.
 8. Cam kết không để đánh lừa người sử dụng khác, và cũng không truy tố họ và không quấy rối họ; không liên lạc với người sử dụng khác trong trường hợp cam kết hành động, được chỉ thị rõ ràng hạn chế tiếp xúc với Người sử dụng; không tham gia trong việc mua sắm.
 9. Cam kết không sử dụng mà không có sự cho phép của trang web công ty để thu hút sự chú ý của người sử dụng khác đối với hàng hoá, công việc hay dịch vụ được sản xuất, bán, công việc được thực hiện hoặc được cung cấp bởi người dùng hoặc người khác, không sử dụng trang web để phát tán tài liệu quảng cáo hoặc các tài liệu tuyên truyền bất hợp pháp.
 10. . Phải chuyển nhượng miễn phí cho Công ty quyền không-độc quyền (sự cho phép không-độc quyền đơn giản để tái sản xuất, phân phối, dịch, thay đổi, và cũng để thông báo tài liệu, được người dùng đưa lên trang Web, hoặc được truyền đi bởi Công ty bằng bất kỳ cách nào khác, bằng cáp, điện tín hoặc phương tiện tương tự khác, theo cách mà bất kỳ người nào đều có thể có quyền truy cập đến nó trong chế độ tương tác, từ bất cứ nơi nào và tại bất kỳ thời gian được cá nhân họ lựa chọn (quyền giao tiếp với công chúng), và cũng đồng ý với việc công bố và sử dụng hơn nữa hình ảnh của họ trong trường hợp này, nếu nó được chứa trong các tài liệu, được người sử dụng tải lên trên trang web hoặc chuyển giao cho Công ty bằng bất kỳ cách nào khác.
 11. Lưu ý rằng các tài liệu được lưu trên trang web có thể được dùng bởi người sử dụng Internet khác, Công ty không chịu trách nhiệm đối với hành động của người sử dụng đó.
 12. Thành viên chấp nhận thoả thuận này là đã đồng ý nhận email của likeyou.vn

Công ty có quyền:

 1. Tuỳ ý sửa đổi các trang web.
 2. Cung cấp dịch vụ trả tiền và miễn phí cho những người sử dụng (sau đây gọi là «Dịch vụ»).
 3. Đơn phương thay đổi Thoả thuận này. Khi công bố những thay đổi của Thoả thuận này, Công ty sẽ thông báo cho người sử dụng bằng cách đăng tải một phiên bản mới của Thoả thuận trên trang web. Phiên bản mới của Thoả thuận có hiệu lực từ thời điểm được đăng trên trang web.
 4. Thay đổi chi phí và các loại dịch vụ, thời điểm hoạt động của mình, Doanh thu của các quỹ được hình thành từ tiền thanh toán cho các Dịch vụ, không phải được cấp cho. Chuyển tiền từ người sử dụng này sang người khác không thực hiện được.
 5. Chỉnh sửa hoặc xóa các nội dung công bố bởi người dùng trên trang web, nếu chúng không phù hợp với các điều khoản của Thoả thuận này, gây tổn hại cho Công ty hoặc các bên thứ ba.
 6. Từ chối cung cấp các Dịch vụ cho người sử dụng, cũng như những người trả tiền cho các dịch vụ cho người sử dụng, trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện mới nhất của Thoả thuận này. Trong trường hợp này, số tiền đã trả cho các dịch vụ không được hoàn lại.
 7. Use the information about the User, as well as the content published by User on the Site for the open access, in particular, for the development of advertising materials, posting on the websites of the partners of the Company, and for other purposes.
 8. Chuyển giao các quyền đối với người dùng theo Thoả thuận này cho các bên thứ ba để thực hiện Thoả thuận này mà không cần sự cho phép của người dùng.

Công ty không chịu trách nhiệm:

 1. Đối với độ tin cậy, nội dung và tính chính xác của các tài liệu được công bố bởi người sử dụng.
 2. Đối với các rủi ro tổn thất, thiệt hại, mất thông tin hoặc việc gây ra bất kỳ thiệt hại nào khác của bất kỳ người nào phát sinh trong quá trình sử dụng trang web này, bao gồm cả việc sử dụng các thông tin liên lạc di động và các phương tiện viễn thông khác.
 3. Đối với các hành vi vi phạm của người sử dụng về quyền tác giả và các quyền khác của các bên thứ ba bằng cách công bố các tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành (bao gồm cả bản quyền), đưa lên bởi người dùng của Website hoặc chuyển cho Công ty bằng bất kỳ cách nào khác.

Các điều kiện khác:

 1. Trong trường hợp người dùng sử dụng các dịch vụ trả tiền của Công ty, được cung cấp với việc sử dụng trang web, hoặc nạp tiền bổ sung các tài tài khoản của mình trên trang web của Công ty, tài khoản tiền thưởng người sử dụng sẽ được tăng lên. Các hành động cụ thể của người dùng, dẫn đến việc tích lũy tài khoản thưởng, cũng như số lượng của các khoản tiền thưởng tích luỹ được xác định bởi riêng Công ty, và Công ty có thể đơn phương thay đổi nó bằng cách đăng thông tin lên trang web. Tiền thưởng có thể được sử dụng để thanh toán các dịch vụ của Công ty, qua việc sử dụng trang Web. Công ty có quyền thiết lập các hạn chế về việc sử dụng các quỹ tiền thưởng, bao gồm cả việc hạn chế danh mục dịch vụ có thể được thanh toán bằng các quỹ tiền thưởng đó.
 2. Trong trường hợp, nếu một người dùng có tài khoản trên trang web dương trong vòng ba tháng mà không sử dụng để trả tiền dịch vụ, có nghĩa là người đó thừa nhận đã chỉ thị cho Công ty chuyển đổi tiền trong tài khoản thành số tiền thưởng tương ứng.